ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"olmak" deyimiyle ilgili toplam 1568 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Be-didar Farsça

Görünür olmak, kendini göstermek. Meşhur. Namdar.
Be's
 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)
Bedâd
 • Gözükme, zahir olmak.
 • Sayış, sayma.
 • Fırka.
 • Savaşacak akran.
 • Nasib, hisse, pay.
Bedh
 • Vurmak, darp.
 • Âcizlik.
 • Aşikâre olmak, aleniyyet, açıklık.
Bedh Ansızdan olmak.
Bedihiyyet Açıklık. Kolayca anlaşılır ve görülür olmak.
Beha Gökçek olmak, şirin ve lâtif olmak.
Behem-ber-âmeden Farsça

 • Toplanmak, cem olmak, birikme.
 • Mc: Kızmak, sinirlenmek, asabileşmek, müteessir olmak. ("Behemâmeden" de denir.)
Behr
 • Nasip.
 • Galip olmak.
 • Nefesi tutulmak.
 • Ümidin boşa çıkması.
 • Felâket, musibet.
 • Uzaklık, mesafe.
Beka
 • Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma.
 • İlm-i Kelâm'da: Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır.
 • Bâki olmak. Ebedîlik. (... Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hâdiselerin ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ve câmi istidâdını hissetmiş. Ve insan, acib cemiyetli istidâdiyle yalnız bu kısacık, dağdağalı dünya hayatı için yaratılmamış. Belki ebede meb'ustur ki, ebede uzanan arzular, mahiyetinde var. Ve bu dar, fâni dünya insanın nihayetsiz emel ve arzularına kâfi gelmediğini herkes bir derece hissetmeğe başlamış. Hattâ insaniyetin bir kuvâsı ve hâdimi olan kuvve-i hayâliyeye denilse: "Sana dünya saltanatı ile beraber bir milyon sene ömür olacak, fakat sonunda hiç dirilmeyecek bir sûrette bir idam senin başına gelecek." Elbette hakiki insaniyetini kaybetmiyen ve intibaha gelmiş o insanın hayâli, sevinç ve beşarete bedel, derinden derine teessüf ve eyvâhlarla saâdet-i ebediyenin bulunmamasına ağlayacak. H.)
Bekke
 • Mekke-i Mükerreme'nin eski ismi.
 • Bir yerde toplanmak. Bir yere cem'olmak.
 • İzdihamlık, kalabalık.
Belec Zâhir ve rûşen olmak. Gözükmek.
Belkıs Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen'de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin'e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht-ı Belkıs) (Hz. Süleyman (A.S.) Taht-ı Belkısı yanına celb etmek için, vezirlerinden bir âlim-i ilm-i celb dedi: "Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim" olan hâdise-i harikaya delalet eden şu âyet $ ilââhir... İşaret ediyor ki: Uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sûreten ihzar etmek mümkündür. Hem vâki'dir ki; risaletiyle berâber saltanatla müşerref olan Hz. Süleyman (A.S.) hem mâsumiyetine, hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek, bir mu'cize sûretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimad edip Süleyman'ın (A.S.) lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadiyle Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanin-i âdetine ve inayetine tevfik-i hareket etse; ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs Yemen'de iken Şam'da aynıyla veyahud sûretiyle hâzır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, celb-i sûrete ve savta haşmetli bir sûrette işaret ediyor. S.)
Bely
 • Mahvolmak.
 • Belirsiz olmak.
Berâat Haşmet, metanet. İlim ve şecaatta, güzel vasıflarda emsâlinden üstünlük. Hüsn ve cemâlde tam olmak, emsâlinden üstün olmak.
Berah
 • Açık işlenmiş yer.
 • Zâil olmak.
 • Ağaçsız arazi.
Berat Gecesi Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır. (Bu gelen gece olan "Leyle-i Berât" bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle "Leyle-i Kadr"in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı, yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhûrede, onbinler yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Ş.)
Berd
 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko. (L.R.)
Berk
 • Şimşek çakması. Parlama.
 • Yıldırım.
 • Zinetlenme, süslenme.
 • Tas: Tecelli-i İlâhiye ile kurbiyyete mazhariyyet.
 • Ahmak olmak.
Bertame Gadaptan müntefih olmak, hiddetlenmek.
Berûz Zâhir olmak, zuhur etmek, görünmek.
Besl
 • Helâk etmek.
 • Men'etmek.
 • Çirkin yüzlü olmak.
 • Helâl ve haram.
Bess Parça parça olmak, dağılıp serpilmek.
Besta Uzunluk, bolluk, genişlik. Yaygın olmak.
Beşişe Açık yüzlü olmak.
Beşk
 • Yalan söylemek.
 • İşleri yaramaz olmak.
 • Deve, sür'atle gitmek.
 • Elbise dikmek.
Beşş Açık yüzlü olmak.
Bet'
 • Boynu uzun olmak.
 • Aşikâre ve zâhir olmak. Açık ve görünür olmak.
Betane Büyük karınlı olmak.
Bev
 • Deve yavrusunun derisi. (Bunu samanla doldurup anasına gösterirler. tâ ki sağılmaktan kaçmasın diye.) BEV: Geri çekmek.
 • Lâyık olmak.
 • İkrar etmek.
Sayfalar [ 3 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2022 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme