ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"ba" deyimiyle ilgili toplam 2549 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Abbas
 • Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmın amcalarındandır ve Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur.
 • Arslan, gazanfer.
Abbasî Resul-i Ekrem'in (A. S.M.) amcası Hz. Abbas'ın neslinden gelen veya aynı sülâleden gelenlerin kurdukları devlete mensup olan.
Abdullah İbn-i Abbas (r.a) Ashab-ı Kiram'ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashâb-ı Kirâm arasında mümtaz bir mevki'e hâizdir. Sahih-i Buhari'de mezkûr olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında: "İlâhi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!" diye dua buyurmuştu. Bu âli duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hadislerini ezberlemekte, tefsir, hadis, fıkıh ve ferâiz gibi yüksek ilimlerde eşsizdir. Hz. Ömer ve Osman'ın (Radiyallahü anhüma) hilâfetleri zamanında müftülük vazifesini ifâ ediyordu. Kur'anın tefsirindeki müstesna kudretinden dolayı Habr-ül-ümme, Tercemân-ül-Kur'an, Sultan-ül-Müfessirin gibi yüksek lâkablarla Ashab ve Tabiin arasında şöhret buldu. 1640 hadis rivâyet etmiştir. Hicretin 68. yılında 70 yaşında olduğu hâlde Tâif'de ebedî hayata kavuşmuştur. (R.A.)
Acâib-i Seb'a-i Âlem Dünyanın yedi tane şaşılacak, acaib şeyi. (Çin seddi bunlardan biridir.)
Acaibat Normale zıt şeyler. Acâib şeyler.
Adem-âbâd Farsça

Yokluk. Yokluk alemi.
Adem-i Basiret Basiretsizlik, görüşsüzlük.
Adem-i Mübâlât Dikkatsizlik.
Agba
 • Daha küt, en küt.
 • Daha koyu, en koyu.
Ağtabaka Tıb: Görme sinirlerinin göz yuvarlağı içinde dağılmasından meydana gelen zar.
Ahba (Haba. C.) Saray adamları.
Ahbab Dost. Sevilen dostlar. Sevilenler. Ehibbâ, muhibler.
Ahbar (Haber. C.) Haberler. (Bak: Haber-İhbar)
Ahbar (Bak: Ehbâr)
Ahbâr-ı Gayb Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler. (... Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet -o intizardan- çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiyye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisât-ı kevniyye-i gaybiyye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gaibden haber vermek yasak edilmiş. $ düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki, medar-ı teklif ve hakaik-i imaniyeden başka olan umur-u gaybiyyeden izn-i Rabbâni ile haber verenler dahi, yalnız, işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbâr etmişler. Hatta "Tevrat" ve "İncil" ve "Zebur" da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki, o kitabların bir kısım tabileri te'vil edip iman etmediler. Fakat itikad-ı imâniyyeye giren mes'eleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmet-i teklifin muktezası olduğundan, Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan ve Tercümân-ı Zişanı (A.S.M.) umur-u uhreviyeden tafsilen ve hâdisât-ı istikbâliye-i dünyeviyeden icmâlen haber vermişler. Ş.)
Ahbarî Rivayetçi, rivayet eden kişi.
Ahbas
 • (Habs. C.) Su bentleri, havuzlar.
 • Hapisler, zindanlar.
 • Gayr-ı meşru vakıf yerler.
Ahbaz (Hubz. C.) Ekmekler.
Ahen-rübâ Farsça

Demiri kapan, mıknatıs.
Ahibba Dostlar, arkadaşlar. (Bak: Habib)
Ahkar-ul İbâd Kulların en hakiri.
Ahlat-ı Erbaa İnsan vücudunda varlığı kabul edilen dört unsur veya üsareler.
Ahter-i Dünbâle-dar Kuyruklu yıldız.
Akheban Farsça

L, câmus.
Âkilet-ül Ekbâd
 • Ciğerler yiyen kadın.
 • Uhud harbinde şehid olan Hz. Hamza'nın (R.A.) göğsünü yararak ciğerlerini yiyen Ebu Süfyanın karısı Hind.
Akl-ı Bâliğ Yetişmiş genç. Erginlik hâli. Onbeşini doldurmuş genç.
Akraba Aralarında soyca, nesebce yakınlık olanlar. Yakınlar.
Akriba (Bak: Akraba)
Akruban Erkek akrep.
Aksam-ı Seb'a
 • Yedi kısım.
 • Gr: Kelimelerin (sahih, misâl, muzaaf, lefif, nakıs, mehmuz, ecvef) bölümleri.
Sayfalar [ 2 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2022 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme