ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"gónül almak" deyimiyle ilgili toplam 209 kelime bulundu.
Faza'
 • Sıkmak.
 • Çıkarmak.
 • Almak.
Fenafişşeyh (Fenâ fiş-şeyh) Tas: Bütün maneviyatını şeyhin manevî şahsiyetinden, feyzinden almak manasına gelen bir tabirdir.
Feyz
 • (C.: Füyuz) Bolluk, bereket.
 • İlim, irfan. Mübareklik.
 • Şan, şöhret.
 • İhsan, fazıl, kerem. Yüksek rütbe almak.
 • Suyun çoğalıp çay gibi taşması. Çok akar su.
 • Bir haberi fâş etmek.
 • İçindeki düşüncesini izhar etmek. (Hakaik-ı imaniye ve esasat-ı Kur'aniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, hâlis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. M.)
Garf
 • (C: Guref-Agrâf) Kurtarmak.
 • El ile su almak.
 • Bir şeyi kesmek.
Gasb
 • Başkasına âit bir şeyi zorla, rızası olmadan almak. Zorla almak.
 • Zorla alınan şey.
Gasl
 • Yıkama. Gusül. Şartlarına uygun şeklide boy abdesti almak. (Bak: Gusül)
 • Birisini döğüp vücudunu acıtmak.
Gunm Bir şeye meşakkatsiz nâil olmak veya düşmandan doyumluk almak mânalarına gelir ve alınan doyumluğa da isim olarak ıtlak olunur ki ganimet de, her iki mânada böyledir. Şeriatta ise ganimet, küffardan anveten, yani harben alınan maldır. Binaenaleyh, velevse harbin neticesi olsun bir sulh ve ahd ile alınan mallara ganimet denilmez. (E.T.)
Habn
 • Eteğini kaldırmak.
 • Bir şeyi kabzetmek, almak.
Harş
 • Kesbetmek, almak.
 • Tırmalamak.
Hasr
 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.
Hazm-ı Nefs Farsça

Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek.
Hazzetmek Hoşlanmak, zevk ve lezzet almak.
Hemt Karıştırmak. Değerini anlamadan almak.
Hıdk
 • Kesmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.
Hıkd
 • Kin, buğz, adâvet.
 • İntikam almak için fırsat beklemek.
Hızane
 • Bir şeyi bir şeye ilâve etmek.
 • Fık: Hak ve salâhiyeti haiz olan kimsenin belirli müddet zarfında çocuğunu besleyip büyütmek ve terbiye etmek üzere yanında bulundurması.
 • Bir şeyi kucağına almak.
Huneyn Vak'ası Hicretin sekizinci senesinde şirkten kurtulmamış bazı Arap kabileleri Mekkeyi geri almak maksadıyla hücum ettikleri zaman burada müslüman askerlere karşı gelerek başlangıçta galip gibi görünmüşlerse de daha sonra galebe ve zafer, İslâm askerlerine nasib olmuştur. Bu muhârebede Sahabe-i kiramdan birçok zatlar şehid olmuşlardır. (Bak: Uhud) (Eğer denilirse: Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, madem Habib-ü Rabb-il-Âlemin'dir. Hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattır. Ve ordusundaki askerlerin bir kısmı melâikedir. Ve bir avuç su ile bir orduyu sular. Ve dört avuç buğday ve bir oğlağın etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir. Ve küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla o bir avuç topraktan her küffârın gözüne bir avuç toprak girmesiyle onları kaçırır. Ve daha bunun gibi bin mu'cizat sahibi olan bir Kumandan-ı Rabbâni, nasıl oluyor Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlup oluyor? Elcevab: Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nev-i beşere mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Tâ ki, o nev-i insanî, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve Hakim-i Zülkemâlin kavânin-i meşietine itaate alışsınlar ve desâtir-i hikmetine tevfik-i hareket etsinler. Eğer Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyesinde daima harikulâdelere ve mu'cizelere istinad etseydi, o vakit İmam-ı Mutlak ve Rehber-i Ekber olamazdı.İşte bu sır içindir ki, yalnız davasını tasdik ettirmek için arasıra indel-hâce, münkirlerin inkârını kırmak için mu'cizeler gösterirdi. Sair vakitlerde nasılki herkesten ziyade evâmir-i İlâhiyyeye itaat etmiştir. Öyle de: Hikmet-i Rabbaniye ile ve meşiet-i Sübhaniye ile te'sis edilen Âdetullah kavaninine herkesten ziyade müraat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh giyerdi, "Sipere giriniz!" emrederdi. Yara alırdı, zahmet çekerdi. Tâ tamamiyle hikmet-i İlâhiyye kanununa ve kâinattaki şeriat-ı fıtriye-i kübrâya müraat ve itaati göstersin. L.)
Huri (Ahver ve Havrâ kelimelerinin C.) Ahu gözlüler. Gözlerinin akı karasından çok olan, pek güzel ve güzellikleri tarif ve tavsif edilemiyecek derecede güzel olan Cennet kızları. (Bak: Hur - Hur-i în) (Sual: Ehadiste denilmiş: "Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor." Bu ne demektir? Ne mânası var? Nasıl güzelliktir? Elcevab: Mânası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada; hüsün ve cemal, yalnız göze güzel görünüp, ülfete mâni olmazsa, yeter. Halbuki: Güzel, hayatdar, revnakdar, bütün kışırsız lüb ve kabuksuz iç olan cennette; göz gibi bütün insanın duyguları, lâtifeleri cins-i lâtif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, Cennet'teki nisâ-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek, en yukarı hullenin güzelliğinden tut, tâ kemik içindeki iliklere kadar, birer hissin birer lâtifenin medar-ı zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, "Hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi" tâbiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki: İnsanın her ne kadar hüsün perver ve zevk-perest ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları ve hassaları ve kuvaları ve lâtifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve herbirisini ayrı ayrı okşayıp mes'ud edecek, maddi ve mânevi her nevi zinet ve hüsn-ü cemale huriler câmidirler. Demek, huriler Cennet'in aksam-ı zinetinden yetmiş tarzını, bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmiyecek surette giydikleri gibi; kendi vücudlarından ve nefis ve cisimlerinden, belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemalin aksamını gösteriyorlar. S.)
Huz Al. (Ahz: Almak mastarından) Al emri.
Hüzzü' (hüzâe) Maskaralığa almak.
Idrar
 • Zarar vermek.
 • Avret üstüne avret almak, evli iken bir daha evlenmek.
Ihtitaf Sür'atle ahzetmek, çok hızlı almak.
Irem
 • Irmak kenarı. "
 • Su bendi.
 • Dere, vâdi.
 • Sert yağan ve taneleri iri olan yağmur.
 • Gözsüz köstebek.
 • Kemikten etin suyunu almak.
Istıbar
 • Sabretmek.
 • Kısas almak.
İctiba
 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.
İctihaf
 • Bir şeyden çok şey almak.
 • Üç parmakla yemek.
İdhal Dâhil etmek. İçine almak. Sokmak.
İftilaz
 • Kesmek, kat'.
 • Bir kimsenin bir parça malını almak.
İgtisab Gasb etmek. Başkasının malını zorla elinden almak.
İğnelemek
 • İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.
Sayfalar [ 2 / 7 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2018 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme