ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"dolu" deyimiyle ilgili toplam 118 kelime bulundu.
Feame (feume) Dolu olmak.
Fehek Dolu olmak.
Feyza Feyz Farsça

Yiz ile dolu, bol.
Gasas
 • Dolu olma.
 • Yediği ve içtiği şeyin boğazda durması.
Gassan Dolu, mümteli.
Giran Farsça

 • Pahalı. Tartısı ağır olan. Ağır. Dolu.
 • Sert. Katı.
 • Bıktırıcı. Usandırıcı.
Girye-meşhun Farsça

Gözyaşı ile dolu.
Hâfil Dolu, mümteli.
Halık
 • (C.: Huluk-Havâlık) Büyük dağ.
 • Ağaca dolaşmış olan üzüm çubuğu.
 • Süt ile dolu olan koyun memesi.
 • Tıraş eden. Berber.
Halît Buz. Kırağı. Dolu.
Hamtar
 • Dolu kırba.
 • Yay kirişi.
Harab-abad Farsça

Harabiyetle dolu olan yer. Tam harabe.
Hazem
 • Göğüs kemiği.
 • Davarın karnının ve böğrünün dolu olması.
Hıncahınç Ağzına kadar ve tıka basa dolu. Dopdolu. (Bu tabir bir yer veya taşıt için kullanılır.)
Hurde-bînî Gözle görülmeyecek derecede küçük. Mikroskopik. (Gözle görülmeyen hurdebinî bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki, arkadaşının sesini işitir, rızkını görür, gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hâl gösteriyor ki; maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsar-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüd ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh âlemine, hayat âlemine, şuur âlemine yaklaşıyor gibi hararet-i ruh, nur-u hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki; bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşşuhatı bulunsun; o perde altında olan âlem-i bâtın ziruh ve zişuurlarla dolu olmasın... S.)
Hüceyre
 • Hücrecik. Canlı varlıkların veya nebâtatın vücudunu teşkil eden küçük küçük odacık halinde ve içi vücuda lüzumlu madde ile dolu hücrecik. En küçük canlı parça.
 • Küçük delik ve oyuk.
Hüffel Memesi süt ile dolu olan koyun.
İçli
 • İçi dolu.
 • Çabuk müteessir olan, hassas duygulu.
 • Kin tutan, haset eden.
İman İnanmak. İtikad. Hakkı kabul, tasdik ve iz'ân etmek. İslâmiyeti kabul edip amel etmek. Dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek. "Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmâlen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur." (Öyle ise iman, Şems-i Ezelîden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki; vicdanın iç yüzünü tamamiyle ışıklandırır ve bu sâyede, bütün kâinat ile bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Ve her şeyle kesb-i muarafe eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvvet-i maneviye husule gelir ki; insan o kuvvet ile her musibete, her hâdiseye karşı mukavemet edebilir ve öyle bir vüs'at ve genişlik verir ki; insan o vüs'atle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. İ.İ.) (Ey arkadaş! Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalâlettedir. Bunun izahı ise; bir şahıs, kudret-i ezeliye tarafından, adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar, bakar. Bir lütuf beklediği zaman, birdenbire düşmanlar, hastalıklar, elemler, belâlar hücum etmeğe başlarlar. Bir meded, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit, kasavet-i kalble, merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semâviyeden istimdat etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram, atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli hâlleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeğe başlar. Bakar ki, hayati hâcetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder; bakar ki; vicdanı, binler âmâl (emeller) ve emânî ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hâle gelir. Acaba, hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meâdi, Sâni' ile haşri itikad etmezse, onun o vaziyetinden Cehennem daha serin olmaz mı? İ.İ.)
İrziz
 • Dik ses.
 • Titreme.
 • Dolu tânesi.
Kâbi' Dolu kap.
Katb
 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.
Ke's
 • Çanak.
 • Kadeh. Dolu kadeh.
Ke'sen Dihak (Kulpsuz) dolu kadehler.
Keşe'
 • Kebap yapmak.
 • Yemek.
 • Çok dolu olmak.
Kezkeza Kırbanın dolu olması.
Kıntar
 • (C.: Kanâtir) Yüzyirmi rıtıl veya yetmiş bin dinar.
 • Çok mal.
 • Bir sığır derisi dolu altın ve gümüş.
Kinemeşhun Farsça

Kinle, intikamla dolu.
Kirban Dolu kap.
Lekîf Dolu havuz.
Sayfalar [ 2 / 4 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2018 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme